Rekrutacja

Print Friendly, PDF & Email

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE Z ZAKRESU CHEMII (doktoraty wdrożeniowe)

Wymagane dokumenty:

  • PISEMNE wskazanie przyszłego promotora (samodzielny pracownik naukowy tzn. pracownik ze stopniem doktora habilitowanego lub profesor) oraz opiekuna pomocniczego w zakładzie pracy,
  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania,
  • życiorys naukowy,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu – indeksy). Osoby, które ukończą studia w roku akademickim 2018/2019 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów (odpis dyplomu należy przedstawić przed wydaniem decyzji o przyjęciu na studia),
  • pracę magisterską (wersja elektroniczna na płycie CD) i ewentualne publikacje,
  • pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji),
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne,
  • opis projektu badawczego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji), 
  • 2 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zgodę jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych, zatrudnionych na Wydziale Chemii, na sprawowanie funkcji opiekuna naukowego doktoranta oraz opiekuna pomocniczego z zakładu pracy.

 

Zagadnienia z poprzednich lat:

 

 

 

 

zagadnienia-2017-2018

Zasady rekrutacji 2017-2018

propozycje tematów rozpraw doktorskich dla kandydatów na Studia Doktoranckie z zakresu Chemii w r.a. 2017/2018