Studia doktoranckie – podstawowe informacje

Print Friendly, PDF & Email

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • studia trwają 4 lata (575 godzin, 45 ECTS) i są bezpłatne,
 • do zaliczenia każdego roku wymagane jest uzyskanie liczby punktów ECTS wynikających z planu, uzyskanie zaliczenia z co najmniej 2 egzaminów, odbycie praktyk zawodowych (zajęć dydaktycznych – regulamin dotyczący realizacji praktyk) i złożenie sprawozdania rocznego,
 • przedmioty do wyboru wybierane są z listy (po uzgodnieniu z opiekunem naukowym/promotorem):
  –  wykładów dla doktorantów chemii,
  –  wykładów ogólnouniwersyteckich,
  –  przedmiotów do wyboru na studiach chemii S2 (jeżeli nie były realizowane wcześniej),
  –  wykładów na innych kierunkach studiów,
 • doktorant wybiera lektorat 1 języka obcego w wymiarze 45 godzin,
 • w przypadku certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dn. 22 września 2011r., DU nr 204, poz. 1200, str. 12048), doktorant jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka obcego. W przypadku zwolnienia z egzaminu – doktorant wybiera inny przedmiot, aby zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS,
 • zaliczenie wykładów przewidzianych programem studiów wymaga uzyskania zaliczenia z egzaminu (z wyjątkiem dyscypliny dodatkowej i seminarium); a lektoratu – zaliczenia na ocenę,
 • wymiar godzin dydaktycznych wynika z programu studiów,
 • przewód doktorski należy wszcząć najpóźniej do końca III roku studiów,
 • warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.),
 • egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej (filozofii lub ekonomii) i języka obcego zdaje się po wszczęciu przewodu doktorskiego, egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – po złożeniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji,
 • warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do obrony doktorskiej jest uzyskanie 45 punktów ECTS, uzyskanie zaliczenia z egzaminów z planowanych przedmiotów (w tym 3 doktorskich), odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych (zajęć dydaktycznych),
 • szczegółowy, indywidualny plan studiów doktoranckich jest ustalany z opiekunem naukowym i zatwierdzany przez kierownika Studiów Doktoranckich.