XYZ dla IV roku

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o wszczęciu przewodu – tutaj

PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW
Osoby chcące przedłużyć studia powinny złożyć podpisane przez promotora podanie z uzasadnieniem. Podanie powinno zawierać imię, nazwisko, numer PESEL, dokładne wskazanie roku studiów oraz dokładną datę przedłużenia studiów, opinię promotora i program planowanych prac, które będą wykonywać Państwo na przedłużeniu. Dokumenty należy składać w terminie do  20 września. Podanie powinno być skierowane do Kierownika Studiów Doktoranckich w zakresie chemii.

KONIEC STUDIÓW
Osoby kończące studia są zobowiązane do oddania indeksu, sprawozdania, legitymacji oraz uzupełnionej i podpisanej obiegówki.

Pamiętaj

  • Wymiar godzin dydaktycznych jest wskazany w programie studiów,
  • Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.),
  • Egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej (filozofii lub ekonomii) i języka obcego zdaje się po wszczęciu przewodu doktorskiego, egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – po złożeniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji,
  • Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do obrony doktorskiej jest uzyskanie 45 punktów ECTS, uzyskanie zaliczenia z egzaminów z planowanych przedmiotów (w tym 3 doktorskich), odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych (zajęć dydaktycznych),
  • Osoby zdające egzamin z przedmiotu dyscypliny dodatkowej (m.in. filozofia, ekonomia, j. angielski, j. niemiecki itd.) są zobowiązane do skontaktowania się z Kierownikiem Dziekanatu – dr Katarzyną Białowicz, w celu ustalenia terminu egzaminu.