Stypendium Ministra

Print Friendly, PDF & Email

ROK AKADEMICKI 2018/19

Doktorant, który w okresie studiów doktoranckich uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się o stypendium ministra.

Informacje na temat stypendiów zamieszczone są na stronie https://www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/ministra/

W celu zgłoszenia kandydatury do stypendium należy:

  • wypełnić wniosek zgłoszeniowy w generatorze wniosków dostępnym w systemie usosweb.umk.pl, (w dniu 28 sierpnia 2018 r. generator wniosków będzie niedostępny);
  • wydrukować wniosek i oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie Twojego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał to stypendium;
  • wydrukowany wniosek i oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych należy złożyć do koordynatora wydziałowego najpóźniej do 5 września 2018 r.

WAŻNE:

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów. Informacja o wpisie na kolejny rok studiów  pobierana jest automatycznie z USOS-a i zamieszczana na formularzu wniosku.

W związku z tym, że wypełnienie wniosku jest możliwe przed uzyskaniem wpisu na kolejny rok studiów, przed wydrukowaniem wniosku prosimy o uważne sprawdzenie czy jesteście Państwo wpisani na właściwy rok studiów – jeśli nie, należy skontaktować się z Dziekanatem, po zaliczeniu roku w USOS należy wniosek poprawić.

 

Pytania i wątpliwości proszę kierować do uczelnianego koordynatora wniosków stypendialnych:

Joanna Zielińska e-mail: zielinska@umk.pl  tel. (56) 611-20-73