Regulaminy i Akty Prawne

Print Friendly, PDF & Email

Regulamin studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych – Dz.U. poz. 256 z dnia 15.02.2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich Dz.U. poz. 558 z dnia 21.04.2016

Uchwała Rady Wydziału z dnia 17.10.2012 r w sprawie limitów liczby uczestników Studiów Doktoranckich z zakresu chemii pobierających stypendia.

Uchwała Nr 132 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat na niestacjonarnych studiach doktoranckich lub studiach doktoranckich prowadzonych w języku obcym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – Dz.U. poz. 1586 z dnia 30.12.2016

Uchwała Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 – Dz.U. poz. 1594 z dnia 30.09.2016

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 136 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2013 r. dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów