ABC dla I roku

Print Friendly, PDF & Email

Program studiów

Zgodnie z § 11 Uchwały nr 52 z dnia 29.05.2012 r.

2. Na podstawie ramowego planu studiów doktorant, w uzgodnieniu z opiekunem naukowym/promotorem, ustala indywidualny plan studiów doktoranckich na dany rok akademicki, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.
3. Indywidualny plan studiów doktoranckich doktorant przedkłada do zatwierdzenia każdego roku do dnia 31 października kierownikowi studiów doktoranckich.

Załącznik nr 2 –  Indywidualny plan studiów 2015-2016

Rozliczenie roku akademickiego

Do 20-tego września należy dostarczyć uzupełniony indeks wraz ze sprawozdaniem.

Czy istnieje wzór sprawozdania rocznego? Co musi ono zawierać?
Nie ma ogólnie przyjętego wzoru. Należy wpisać swoje dane, numer indeksu, wypisać zrealizowane zajęcia, udział w konferencjach (z wymieniem posterów, abstraktów), wypisać patenty, publikacje (już wydrukowane lub w druku ale z numerem DOI). Sprawozdanie powinno zawierać opis przeprowadzonych w danym roku akademickim prac. Sprawozdanie musi być podpisane przez doktoranta i promotora.

Informacje zawarte w sprawozdaniu muszą być zgodne z indywidualnym planem studiów, który składają Państwo na początku roku.

Na rozpoczęciu roku otrzymałem/łam skierowanie na badania wstępne – co dalej?

 1. Proszę sprawdzić dane osobowe, pesel, adres.
 2. Wspólnie z promotorem uzupełnić określenie stanowiska pracy (np. praca laboratoryjna, prowadzenie zajęć dydaktycznych itd.) oraz opis warunków pracy – czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, biologiczne i inne.
 3. Skierowanie powinno być podpisane przez Kierownika Katedry.
 4. Skierowanie podpisane przez Kierownika Katedry proszę dostarczyć do mgr Doroty Dombrowskiej.

Jak założyć konto e-mail plus wiele innych cennych informacji na temat kont w systemie USOS i serwera uczelnitutaj

Podstawowe informacje

 • studia trwają 4 lata (575 godzin, 45 ECTS) i są bezpłatne,
 • do zaliczenia każdego roku wymagane jest uzyskanie liczby punktów ECTS wynikających z planu, uzyskanie zaliczenia z co najmniej 2 egzaminów, odbycie praktyk zawodowych (zajęć dydaktycznych – regulamin dotyczący realizacji praktyk) i złożenie sprawozdania rocznego,
 • przedmioty do wyboru wybierane są z listy (po uzgodnieniu z opiekunem naukowym/promotorem):
  –  wykładów dla doktorantów chemii,
  –  wykładów ogólnouniwersyteckich,
  –  przedmiotów do wyboru na studiach chemii S2 (jeżeli nie były realizowane wcześniej),
  –  wykładów na innych kierunkach studiów,
 • doktorant wybiera lektorat 1 języka obcego w wymiarze 45 godzin,
 • w przypadku certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dn. 22 września 2011r., DU nr 204, poz. 1200, str. 12048), doktorant jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka obcego. W przypadku zwolnienia z egzaminu – doktorant wybiera inny przedmiot, aby zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS,
 • zaliczenie wykładów przewidzianych programem studiów wymaga uzyskania zaliczenia z egzaminu (z wyjątkiem dyscypliny dodatkowej i seminarium); a lektoratu – zaliczenia na ocenę,
 • wymiar godzin dydaktycznych wynika z programu studiów,
 • przewód doktorski należy wszcząć najpóźniej do końca III roku studiów,
 • warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r.),
 • egzaminy doktorskie z dyscypliny dodatkowej (filozofii lub ekonomii) i języka obcego zdaje się po wszczęciu przewodu doktorskiego, egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – po złożeniu pracy i uzyskaniu pozytywnych recenzji,
 • warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do obrony doktorskiej jest uzyskanie 45 punktów ECTS, uzyskanie zaliczenia z egzaminów z planowanych przedmiotów (w tym 3 doktorskich), odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych (zajęć dydaktycznych),
 • szczegółowy, indywidualny plan studiów doktoranckich jest ustalany z opiekunem naukowym i zatwierdzany przez kierownika Studiów Doktoranckich.